Juridische Nieuwsflits oktober 2017 Terug naar nieuwsoverzicht

 

Editie oktober 2017

---

Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 is de hoofdregel dat alleen in vaste contracten een concurrentie- en/of relatiebeding mag worden opgenomen (7:653 BW). Voor tijdelijke contracten geldt dat uitsluitend wanneer daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen bestaan, een dergelijk beding aan de werknemer kan worden opgelegd. Die belangen moeten bestaan ten tijde van het aangaan van het beding maar ook op het moment dat de werkgever een beroep op het beding doet. 

Sinds de invoering van deze nieuwe regel zijn diverse uitspraken gewezen en in het merendeel van de gevallen kwam de rechter tot de conclusie dat het geformuleerde beding niet aan de eisen voldeed en het dus nietig was. Maar ook als aan de formuleringseisen is voldaan, redt een werkgever het vaak niet.

Allereerst moet worden geformuleerd tot welke bijzondere vertrouwelijke bedrijfsgegevens deze werknemer in zijn specifieke functie toegang heeft. Dat mogen geen containerbegrippen zijn, er moet echt specifiek worden aangegeven waar het concreet om gaat. Dus ‘de werknemer heeft toegang tot bedrijfsgevoelige informatie’ is onvoldoende. Als aan die formuleringseis is voldaan, moet vervolgens worden beschreven waarom de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft.

Lees verder...

---

(Gezamenlijk) ouderlijk gezag

Veel mensen zullen wel eens iets gehoord hebben over ‘ouderlijk gezag’. Feit is echter dat slechts een fractie van die mensen ook daadwerkelijk weet wat het betekent. In dit artikel leest u wat het ouderlijk gezag inhoudt, waarom het zo belangrijk is om dit te weten en wat de grote misverstanden hierover zijn. 

Het ouderlijk gezag is het alomvattende recht van een ouder om zijn/haar kind op te voeden en te verzorgen, waarbij de ouder alle belangen van het kind behartigt. De ouder die het ouderlijk gezag heeft, is tevens de wettelijk vertegenwoordiger van een kind. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag, dan spreekt men van ‘gezamenlijk gezag’. Een praktisch voorbeeld: de ouder die het ouderlijk gezag over een kind heeft, mag bepalen naar welke basisschool een kind gaat of welke medicijnen een kind mag krijgen. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zullen ouders dit soort beslissingen dus steeds samen moeten nemen.

Het ontstaan van ouderlijk gezag
Er bestaat een groot misverstand over het ontstaan van het ouderlijk gezag. Indien een kind wordt geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van zijn/haar ouders, dan zullen de ouders van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen over een kind. Maar wat nu als de ouders niet getrouwd zijn (of geregistreerd partner), maar als zij slechts samenwonen of slechts een samenlevingscontract hebben? In dat geval verkrijgt de vader dus niet automatisch het ouderlijk gezag over zijn kind! Evenmin is het voldoende om een kind te erkennen, want ook daardoor ontstaat er nog altijd geen ouderlijk gezag.

Lees verder...

---

Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel

Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt.

Lees verder...

---

Eerste Kamer verwerpt wet langere naturalisatietermijn

De termijn die buitenlanders moeten afwachten om Nederlander te kunnen worden, blijft vijf jaar. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om de termijn te verlengen met een zeer kleine meerderheid verworpen. In de senaat stemden alleen VVD, CDA, PVV en SGP voor.

Lees verder...

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht